Czym jest upadłość firm?

Upadłość przedsiębiorcy tj. działalność gospodarcza, sp.z o.o/sp.k/

Upadłość przedsiębiorcy dotyczy zarówno działalności gospodarczej jak i  wszelkiego rodzaju spółek. Jeśli jesteś przedsiębiorcą znajdującym się w stanie niewypłacalności, masz obowiązek  złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.
Niewypłacalność jest to sytuacja, w której przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeśli więc utraciłeś zdolność wykonywania zobowiązań a opóźnienie w ich realizacji przekracza 3 miesiące, to czas pomyśleć o ogłoszeniu upadłości firmy.

Co daje ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

prawidłowe przeprowadzenie postępowania upadłościowego pozwala przedsiębiorcom, wspólnikom spółek osobowych oraz członkom zarządu na uwolnienie się z odpowiedzialności za niespłacone długi w toku postępowania. Wówczas wraz z zakończeniem postępowania upadłościowego rzetelny przedsiębiorca może liczyć na umorzenie niespłaconych długów.
Jednakże zanim to nastąpi, konieczne jest spełnienie trzech podstawowych warunków:
– przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorstwa pod kątem upadłościowym;
– przygotowanie przedsiębiorcy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
– wskazanie wystarczającej ilości środków albo majątku pozwalających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz częściowe zaspokojenia należności wierzycieli.

Na kim spoczywa obowiązek złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o.?

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. spoczywa na członkach zarządu. Przy czym, obowiązek ten ciąży na każdym członku zarządu. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. nie spoczywa na prokurencie. Jednak prokurent, jako reprezentant spółki z o.o., jest uprawniony do złożenia wniosku o jej upadłość. Oprócz członków zarządu podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o upadłość spółki jest także wierzyciel spółki.

Odpowiedzialność za złożenie wniosku o upadłość spółki z o.o.

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia w terminie wniosku o upadłości spółki z o.o. Jednak terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. wyłącza odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki.  Prawidłowe ustalenie dnia, od którego liczymy czas na terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. ma ogromne znaczenie dla odpowiedzialności członków zarządu.

Konsekwencje niezłożenia w terminie wniosku o upadłość spółki z o.o.

Zdarza się tak że, członkowie zarządu nie złożą w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. W związku z tym ponoszą tego konsekwencje takie jak:
–  odpowiedzialność za długi spółki swoim prywatnym majątkiem,
– wobec nich może zostać wydane orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
– mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej,
– odpowiadają za zaległości podatkowe, składek na ubezpieczenia społeczne spółki z o.o. z majątku prywatnego

Termin na złożenie wniosku

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest bardzo krótki. Wynosi on zaledwie 30 dni. Liczy się go od dnia w którym spółka popadła w stan niewypłacalności. Członkowie zarządu spółki z o.o. powinni być zatem trzymać rękę na pulsie a w szczególności w chwili kiedy spółka zaczyna generować długi. Przespanie terminu pociągnie zarząd do odpowiedzialności za jej zobowiązania. Istotnym jest więc ustalenie momentu niewypłacalności.

Przesłanki niewypłacalności

Wyróżnić możemy dwie przesłanki niewypłacalności spółki z o.o.
A mianowicie :
– przesłanka płynności finansowej i przesłanka nadmiernego zadłużenia spółki.
Przesłanka płynnościowa definiuje niewypłacalność spółki z o.o. jako stan w którym spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten powinien mieć charakter trwały, a nie tylko tymczasowy. A więc spółka jest niewypłacalna, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.
Przesłanka nadmiernego zadłużenia określa natomiast niewypłacalność spółki z o.o. jako stan, w którym zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres powyżej 24 miesięcy.

Opłaty związane z ogłoszeniem upadłości spółki z o.o.

koszt ogłoszenia upadłości spółki z o.o. jest dość wysoki. Obecnie spółka musi przeznaczyć na ogłoszenie swojej upadłości nieco ponad 6000 zł. Składają się na to : Opłata od wniosku o upadłość spółki z o.o. wynosi 1000 zł. Jest to opłata którą należy uiścić w sądzie.
Dodatkowo, oprócz tej opłaty, spółka musi jeszcze uiścić zaliczkę na koszty postępowania upadłościowego. Zaliczka ta równa się przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale poprzedniego roku. Obecnie zaliczka ta wynosi zatem 5148,07 zł. Nieuiszczenie zaliczki potraktowane zostanie jako brak formalny wniosku oraz zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Zatem ostateczny brak uiszczenia zaliczki na koszty postępowania spowoduje, że członkowie zarządu nie zostaną zwolnieni z odpowiedzialności za długi spółki.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorstwa?

Wniosek o upadłość spółki z o.o. członkowie zarządu składają do właściwego sądu rejonowego, w którym znajduje się  wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Właściwy miejscowo jest sąd, w którego obszarze znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności. Przy czym obowiązuje domniemanie, że dla spółek z o.o., głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby.